BMC Management&Consulting infiintare firma, avize si autorizatii

0799.393.595

office@bmc-consulting.ro

@bmcmc19

Ce este un SRL?

Un SRL (societate cu răspundere limitată) este o formă legală de societate, o formă de persoană juridică, care are o răspundere limitată în fața legii și față de proprietarii acesteia. Este o formă de business ce are caracteristicile unui parteneriat cât și ale unei corporații, fiind mai flexibilă decât alte forme de societăți comerciale și mai adecvată pentru un proprietar unic sau pentru un număr mic de membri.

Caracteristici principale ale unui SRL:

 • capitalul social nu poate fi mai mic de 200 lei;

 • părțile sociale se împart în mod egal, iar valoarea acestora nu poate fi mai mica de 10 lei/parte sociala;

 • aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea societatii;

 • Numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50 de asociați;

 • nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană.

Documente necesare:

 • Cererea de înregistrare;

 • Anexă privind înregistrarea fiscală şi, după caz, anexa privind investiţia străină;

 • Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că:

  • persoana juridică nu desfăşoară la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani

  • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip;

 • Dovada verificării disponibilităţii şi rezervării firmei;

 • Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 • Declaraţia că persoana are calitatea de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată sau că societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este asociat unic în altă societate cu răspundere limitată;

 • Actul constitutiv;

 • Documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social;

 • Cererea adresată ANAF în vederea obţinerii certificatului emis de administraţia financiară competentă, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinaţie de sediu social nu a fost înregistrat un alt document pentru înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit;

 • Declaraţia pe propria răspundere în formă autentică privind respectarea condiţiilor referitoare la sediul social, în cazul în care, din certificatul emis potrivit rezultă că sunt deja înregistrate la administraţia financiară alte documente care atestă înstrăinarea dreptului de folosinţă asupra aceluiaşi imobil cu destinaţie de sediu social;

 • Dovezile privind efectuarea vărsămintelor aporturilor subscrise de asociaţi la capitalul social;

 • Actele privind proprietatea pentru aporturile în natură subscrise şi vărsate la constituire; în cazul în care printre acestea se afla şi imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate (copii certificate);

 • Declaraţiile date pe propria răspundere, după caz, de către fondatori/administratori/cenzori sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numită administrator sau cenzor, din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile legale pentru deţinerea acestor calităţi;

 • Actele de identitate ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor sau auditorilor persoane fizice;

 • Specimenele de semnătură ale reprezentanţilor societăţii;

 • După caz, declaraţia autentică pe propria răspundere a persoanei fizice cetăţean străin în nume propriu sau ca reprezentant al persoanei juridice străine care nu este înregistrată fiscal în România, în original şi, după caz, traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public;

 • Dacă este cazul:

  • actele de înregistrare ale fondatorilor, administratorilor, cenzorilor persoane juridice (copie certificată);

  • avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018;

  • hotărârea organului statutar privind participarea la constituirea societăţii a fondatorilor persoane (copie certificată); 

  • mandatul pentru persoana abilitată să semneze actul constitutiv în numele şi pe seama fondatorului persoană juridică (copie certificată); 

  • certificatul de bonitate a persoanelor juridice nerezidente care participă la constituirea unei societăţi, emis de o bancă sau de camera de comerţ competentă din ţara de naţionalitate (original şi copie tradusă);

  • avizele prealabile prevăzute de legile speciale (copie);

  • împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original);

 • Declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice;

 • Dovezile privind plata tarifului legal.

 

Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.

 

SRL - Societate cu Răspundere Limitată

07 ianuarie 2020
BMC Consulting infiintare firma, business management consulting
BMC Consulting infiintare firma, business management consulting
BMC Consulting infiintare firma, business management consulting

Pagină proiectată în programul pentru crearea site-urilor WebWave

Adresa dumneavoastră de email
Mesajul dumneavoastră
Expediază
Expediază
Trimis
Completati adresa email

Contact

         0799.393.595

         office@bmc-consulting.ro

Ne găsiți și pe:

Date fiscale

S.C. BMC Management Consulting Online S.R.L.

Nr. Reg. Com.: J52/1200/2019

CUI: 41909335

IBAN: RO57INGB0000999909722001 - ING Bank

Sediu social: Vărăști, județul Giurgiu